زمان برنامه ای ایرلاین شماره پرواز مبدا وضعیت زمان واقعی هواپیما
{{airport.cell_day}} {{airport.cell_airline}} {{airport.cell_fno}} {{airport.cell_orig}} {{airport.cell_status}} {{airport.cell_aircraft3}} {{airport.cell_aircraft}}
{{airport.cell_day}} {{airport.cell_airline}} {{airport.cell_fno}} {{airport.cell_orig}} {{airport.cell_status}} {{airport.cell_aircraft3}} {{airport.cell_aircraft}}
{{airport.cell_day}} {{airport.cell_airline}} {{airport.cell_fno}} {{airport.cell_orig}} {{airport.cell_status}} {{airport.cell_aircraft3}} {{airport.cell_aircraft}}
{{airport.cell_day}} {{airport.cell_airline}} {{airport.cell_fno}} {{airport.cell_orig}} {{airport.cell_status}} {{airport.cell_aircraft3}} {{airport.cell_aircraft}}